Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní družiny

Organizace a provoz
ŠD je určena pro žáky 1. stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Přednost mají žáci nižších ročníků.
Školní družina (dále jen ŠD) využívá pro svou činnost vlastní prostory, dále prostory tělocvičen, učebny PC, multikulturní učebny, školního hřiště se zahradou a přilehlého parku.
Při ranní ŠD žáci přichází do příslušného oddělení pro daný den.

 
Odpolední ŠD:
Žáky 1. ročníků vychovatelky přebírají ve školní jídelně a zajišťují zde nad nimi dohled Žáci ostatních ročníků přijdou po skončení vyučování, náboženství a zájmových kroužků individuálně do určeného oddělení ŠD Pokud se žák účastní mimoškolních zájmových aktivit, vyzvedne si vedoucí kroužku žáka z oddělení ŠD; pokud se jedná o zájmové kroužky pravidelné, musí toto být uvedeno v zápisním lístku žáka. Na zájmové kroužky jsou žáci uvolňováni v dobu určenou zákonnými zástupci žáka; vychovatelka za ně přebírá zodpovědnost ve chvíli, kdy se vrátí zpět do družiny. Odpoledne žák ze ŠD odchází v doprovodu zákonných zástupců žáka nebo osoby k tomu pověřené a uvedené na zápisním lístku žáka; musí zde být uveden také samostatný odchod ze ŠD. V případě, že žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisním lístku, bude tato změna oznámena písemnou formou podepsanou zákonnými zástupci žáka, případně elektronicky v systému EDOOKIT, jiný způsob oznámení změny nebude akceptován. Na telefonické domluvy odchodů nemůže být brán zřetel. Před odchodem domů se žák vždy rozloučí s vychovatelkou a svými kamarády. Žáci se nesmí bez dovolení vychovatelky vzdalovat ze svého oddělení. Při svévolném opuštění žáka ŠD budou zákonní zástupci žáka informováni. V případě, že některý zákonný zástupce  žáka potřebuje z vážných důvodů umístit žáka do družiny mimořádně, oznámí tuto skutečnost vedoucí vychovatelce alespoň den předem. Zákonní zástupci žáka jsou povinni vyzvednout žáka ze ŠD do 16.30 hod.

Provoz ŠD:      
- ranní: 6.15   -  8.00 hodin  
- odpolední: 11.30  - 16.30 hodin


Podmínky přijímání a ukončování vzdělávání - způsob evidence účastníků
Zápisní lístky odevzdají zákonní zástupci do 30. června.
O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.
Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině, včas uhradit úplatu za pobyt žáka v družině, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.  
 
Způsob úhrady:
Úplata se vybírá jednorázově. Částka za ŠD je stanovena ve výši 1200,- Kč, s úhradou nejpozději do poloviny září příslušného roku. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení ze ŠD od prvního dne následujícího měsíce.
Platbu je možno provést převodem na účet školy, případně hotově v kanceláři školy.
Osvobození od úplaty:
Úplata může být prominuta:
1. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba                                                                                                                                                                  2. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Skutečnosti musí doložit řediteli školy a osvobození od úplaty písemně požádat.
O vyloučení žáka ze ŠD může ředitel rozhodnout, pokud tento žák soustavně nebo významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Ředitel toto rozhodnutí nejdříve projedná se zákonnými zástupci a vyhotoví o něm písemný zápis.


Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců
Žáci mají v družině právo na odpočinek, hru a odpočinkové činnosti odpovídající jejich věku, účastní se řízených zájmových činností. Žák má právo na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, nedbalým zacházením, před rizikovým chováním. Žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě dlouhodobého onemocnění, zdravotního onemocnění, v případě mimořádných schopností, talentu). Každý žák ŠD má povinnost docházet do ŠD dle zápisního lístku a nesmí svévolně družinu opustit. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a řád školy, s nímž byli seznámeni. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení.  Ve školní družině se má žák chovat slušně k dospělým i spolužákům tak, aby neohrozil svoje zdraví ani zdraví jiných. Při pobytu v tělocvičně se žáci řídí řádem tělocvičny. Žák nenosí do ŠD cenné věci.  Během pobytu ve ŠD není mimo výslovné výjimky (určené vychovatelkou) povoleno používat mobilní telefon ani jiné elektronické zařízení. Pokud jsou tyto přístroje přineseny do školy, musí být vypnuty a uloženy v uzamčené šatní skříňce žáka. Je zakázáno bez souhlasu vychovatelky pořizovat ve ŠD obrazový a zvukový záznam a jeho následné šíření. Při porušení těchto pravidel bude přístroj zabaven a předán zákonnému zástupci žáka.  Své svršky a aktovky odkládají žáci na určená místa; věci, které lze zaměnit, jim rodiče řádně označí; případnou ztrátu hlásí ihned vychovatelce. Rodiče či jiné cizí osoby nevstupují do tříd a prostor ŠD vyhrazených žákům. V družině je každý žák rovnocenný, proto má žít s ostatními v přátelském porozumění; zájmové vzdělávání v družině směřuje k rozvoji žáka při zdůraznění aspektu lidských práv a snášenlivosti
 
Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení
Žáci zachází šetrně s hrami, hračkami a majetkem ŠD. Při svévolném zničení majetku budou dle závažnosti kontaktováni zákonní zástupci žáka k jednání o případném uhrazení škody.


Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině
Zvláštní pozornost je věnována pohybu žáků mimo budovu či areál školy. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ. 

 

Krizové scénáře
1. Nevyzvednutý žák
Kontaktujeme zákonného zástupce žáka nebo jiné kompetentní osoby, uvedené na zápisním lístku.  

2. Úraz dítěte
 
Poskytneme základní první pomoc.

Dle rozsahu úrazu voláme zákonné zástupce žáka a záchrannou službu.
 
 
Platnost od 6. 1. 2020                      Bohuslav Jandásek,  ředitel školy          
                                                      Monika Vokšická, vedoucí vychovatelka