Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Organizace a provoz

ŠD je určena pro žáky 1. stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Přednost mají žáci nižších ročníků.

Školní družina (dále jen ŠD) využívá pro svou činnost vlastní prostory, dále prostory tělocvičen, učebny PC, multikulturní učebny, školního hřiště se zahradou a přilehlého parku.

- při ranní ŠD žáci přichází do příslušného oddělení pro daný den

- odpolední ŠD - žáky 1. ročníků vychovatelky přebírají ve školní jídelně a zajišťují zde nad nimi dohled

- žáci ostatních ročníků přijdou po skončení vyučování, náboženství a zájmových kroužků individuálně

- odpovědnost vychovatelky za žáka začíná příchodem žáka

- pokud se žák účastní školních zájmových aktivit, vyzvedne si učitelka žáka z oddělení ŠD; pokud se jedná o zájmové kroužky pravidelné, musí to být uvedeno v zápisním lístku

- na zájmové kroužky jsou žáci uvolňováni v dobu určenou rodiči; vychovatelka za ně přebírá zodpovědnost ve chvíli, kdy se vrátí zpět do družiny

- při spojování oddělení přivede vychovatelka žáky do třídy, kde se spojují, po spojení oddělení nesmí být ve třídě více než 25 žáků

- odpoledne žák ze ŠD odchází v doprovodu rodičů nebo osoby k tomu pověřené a uvedené na zápisním lístku žáka; musí zde být uveden také samostatný odchod ze ŠD

- v případě, že žák potřebuje odejít ze ŠD mimo dobu stanovenou na zápisním lístku, bude tato změna oznámena písemnou formou, omluvenkou, podepsanou rodiči; jiný způsob oznámení změny nebude akceptován

- na telefonické domluvy odchodů nemůže být brán zřetel

- před odchodem domů se žák vždy rozloučí s vychovatelkou a svými kamarády

- žáci se nesmí bez dovolení vychovatelky vzdalovat ze svého oddělení

- při svévolném opuštění žáka ŠD budou rodiče informováni

- v případě, že některý rodič potřebuje z vážných důvodů umístit žáka do družiny mimořádně, oznámí tuto skutečnost vedoucí vychovatelce alespoň den předem

- rodiče jsou povinni vyzvednout žáka ze ŠD do 16.30 hod.

Provoz ŠD:              - ranní:      6.15   -  8.00 hod.

                         - odpolední:    11.30  - 16.30 hod.

Podmínky přijímání a ukončování vzdělávání - způsob evidence účastníků

Zápisní lístky odevzdají zákonní zástupci do 30. června

O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině, včas uhradit úplatu za pobyt žáka v družině, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. Účastník zájmového vzdělávání je veden také v přehledu výchovně vzdělávací práce, kde se značí jeho případná absence.

Způsob úhrady – úplata se vybírá jednorázově. Částka za ŠD ve výši 1200,- Kč – nejpozději do poloviny září příslušného roku. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení ze ŠD od prvního dne dalšího měsíce.

Platbu je možno provést převodem na účet školy, případně hotově v kanceláři školy.

Osvobození od úplaty – úplata může být prominuta:

  1. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
  2. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Skutečnosti uvedené v písmenu a) a písmenu b) musí doložit řediteli školy a osvobození od úplaty písemně požádat.

O vyloučení žáka ze ŠD může ředitel rozhodnout, pokud tento žák soustavně nebo významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Ředitel toto rozhodnutí nejdříve projedná se zákonnými zástupci a vyhotoví o něm písemný zápis.

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

- žáci mají v družině právo na odpočinek, hru a odpočinkové činnosti odpovídající jejich věku, účastní se řízených zájmových činností

- žák má právo na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, nedbalým zacházením, před rizikovým chováním

- žák má právo na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě dlouhodobého onemocnění, zdravotního onemocnění, v případě mimořádných schopností, talentu)

- každý žák ŠD má povinnost docházet do ŠD dle zápisního lístku a nesmí svévolně družinu opustit

- žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a řád školy, s nímž byli seznámeni

- žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

- na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení

- ve školní družině se má žák chovat slušně k dospělým i spolužákům tak, aby neohrozil svoje zdraví ani zdraví jiných

- při pobytu v tělocvičně se žáci řídí řádem tělocvičny

- žák nenosí do ŠD cenné věci

- používání mobilního telefonu podléhá pravidlům školního řádu. Dále žák nepořizuje obrazové či zvukové záznamy, telefonický kontakt bude v případě potřeby zajištěn vychovatelkami ŠD

- své svršky a aktovky odkládají žáci na určená místa; věci, které lze zaměnit, jim rodiče řádně označí; případnou ztrátu hlásí ihned vychovatelce

- rodiče či jiné cizí osoby nevstupují do tříd a prostor ŠD vyhrazených žákům

- v družině je každý žák rovnocenný, proto má žít s ostatními v přátelském porozumění; zájmové vzdělávání v družině směřuje k rozvoji žáka při zdůraznění aspektu lidských práv a snášenlivosti

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení

Žáci zachází šetrně s hrami, hračkami a majetkem ŠD. Při svévolném zničení majetku budou dle závažnosti kontaktováni rodiče k jednání o případném uhrazení škody.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině

Vychází z metodického pokynu MŠMT č. j. 37 014/2005-25 ze dne 22. 12. 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. V oddělení může být zapsáno 30 žáků. Zvláštní pozornost je věnována pohybu žáků mimo budovu či areál školy. Zde se počet žáků svěřených vychovatelce snižuje na 25. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v přehledech výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení.

Ochrana před rizikovým chováním, projevy diskriminace a násilí.

Krizové scénáře

- Nevyzvednutý žák

Kontaktujeme rodiče žáka nebo jiné kompetentní osoby, uvedené na zápisním lístku.

Kontaktujeme vedení.

Voláme městskou policii.

 

- Úraz dítěte

Poskytneme základní první pomoc.

Dle rozsahu úrazu voláme rodiče a záchrannou službu.

Vyhotovíme zápis o úrazu.

Pitný režim

Pitný režim žáků je zajištěn.

 

1. 9. 2017                            

                                   Bohuslav Jandásek           Helena Zemčíková

                                        ředitel                           vedoucí ŠD